Zbigniew BurtanDariusz Chlebowski, dr hab. inż., prof. AGH

Zastępca Kierownika Katedry ds. Nauki i Współpracy


Budynek A-4, pok. 207, II piętro
tel. 12 617 26 07, fax 12 617 21 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Pełnione funkcje:

 • Kierownik studiów podyplomowych w zakresie techniki podziemnej eksploatacji złóż w warun-kach zagrożeń naturalnych (1998-2003),
 • członek Zarządu (skarbnik) Koła Zakładowego SITG Pracowników pionu górniczego AGH (1999-2003),
 • członek Komisji WUG do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górni-czych Wydobywających Rudy Miedzi (2000-2007),
 • przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Zakładowego SITG Pracowników AGH (2011nadal), sekretarz (2007-2011), członek (2003-2007),
 • rzeczoznawca do spraw. ruchu zakładu górniczego (zgodnie z art. 76 ust. 1, 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) upoważniony przez Prezesa WUG (2005-nadal),
 • członek Komisji WUG do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakła-dach Górniczych (2007-2011),
 • członek komisji konkursowej (I etapu) na najlepszą pracę dyplomową Diamenty AGH pod pa-tronatem JM Rektora AGH (2008-nadal),
 • członek Komisji WUG do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi (2010-2013),
 • członek Komisji specjalnej Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wy-padku zbiorowego zaistniałego w dniu 30 grudnia 2010 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna w Polkowicach (2010/2011),
 • zastępca kierownika Katedry Górnictwa Podziemnego ds. Nauki i Współpracy (2016-2019), ds. Kształcenia (2008-2016),
 • członek Rady Programowej kierunku górnictwo i geologia WGiG (2010-2019), inżynieria górnicza (2019-nadal),
 • członek Wydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji, funkcjonującego w ramach Uczelnianego Zespołu KRK (2011-2013),
 • członek Komisji WUG do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny (2012-2013),
 • członek Komisji specjalnej Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności wstrząsu oraz wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 19 marca 2013 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna w Polkowicach (2013),
 • członek Wydziałowego (WGiG) Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2013-2017),
 • członek Komisji WUG do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (2014-2015, 2018-nadal),
 • zastępca przewodniczącego Okręgowej (Wydziałowej) Komisji Wyborczej w sprawie wyborów organów Uczelni (2016-nadal),
 • członek Komisji WUG do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywa-jących Węgiel Kamienny (2016-2018),
 • członek Komisji WUG do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywa-jących Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny (2016-2018),
 • członek komisji Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska powołanej do przeprowa-dzania egzaminów uzupełniających dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji zawodowych do wykonywania czynności mierniczego górniczego (2016-nadal),
 • kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Zagrożeń Naturalnych w Górnictwie (2016-2019),
 • członek Komisji specjalnej Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia, zawału oraz wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 29 listopada 2016 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna w Polkowicach (2016/2017),
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH ds. stopni górniczych (2017-nadal),
 • członek Komisji specjalnej Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju (2018),
 • przewodniczący Zespołu ds. weryfikacji metod i sposobów prognozy stanu zagrożenia tąpania-mi w podziemnych zakładach górniczych, powołanego z inicjatywy Prezesa WUG w ramach po-rozumienia konsorcjum jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorców górniczych (2019-nadal),
 • członek Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (2019-nadal),
 • zastępca kierownika Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy ds. Nauki i Współpra-cy (2019-nadal).

Tematyka badawcza:

 • Geneza tąpań i sejsmiczności indukowanej górotworu w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi,
 • analityczne i numeryczne modelowanie warunków występowania zjawisk geodynamicznych wywoła-nych podziemną działalnością górniczą,
 • ocena stanu i monitoring zagrożenia tąpaniami, zwalczanie tąpań w ramach robót przodkowych oraz ubierkowych, komorowo-filarowych i specjalnych systemów eksploatacji,
 • wpływ zagrożeń naturalnych (w tym ich koincydencji) na bezpieczeństwo pracy w podziemnych za-kładach górniczych,
 • stateczność wyrobisk podziemnych, współpraca obudów podporowych i kotwiowych z górotworem,
 • ochrona powierzchni na terenach górniczych, prognozowanie deformacyjnych wpływów eksploatacji pod kątem oddziaływań na obiekty powierzchniowe i podziemne.

Najważniejsze publikacje:

 • Chlebowski D., 2009. Analytical method for determination of displacement and stress in fault zone for evaluation of rock and gas outburst hazard. Archives of Mining Sciences, vol. 54, iss. 3. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
 • Chlebowski D., 2011. Energetyczna ocena możliwości wystąpienia procesów pękania w utworach an-hydrytowych na przykładzie oddziału G-22 O/ZG Rudna. Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowi-sko, nr 4/2. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa
 • Chlebowski D., 2013. Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy Monografie, nr 290. Wydawnictwo AGH
 • Chlebowski D., Zorychta A., Burtan Z., Cała M., 2017. Location of opening-out cross-cuts in relation to rockburst hazard conditions along the face in the light of model testing. Archives of Mining Scien-ces, vol. 62, iss. 1. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
 • Chlebowski D., Burtan Z., Zorychta A., 2018. Evaluation of rockburst hazard under abandoned mine workings. Archives of Mining Sciences, vol. 63, iss. 3. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search