INFORMACJA O WARUNKACH PRZYSTĄPIENIA DO OGÓLNEGO EGZAMINU KIERUNKOWEGO I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu kierunkowego magisterskiego – UWAGA! 7 dni przed terminem egzaminu należy zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.
Ogólny egzamin kierunkowy można zdawać w jednym z wyznaczonych terminów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy, przy czym do powtórnego egzaminu może przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Student przed ogólnym egzaminem kierunkowym nie może przystąpić do obrony pracy dyplomowej. Warunkiem przystąpienia do obrony jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu.


ZASADY: https://wilgz.agh.edu.pl/student/dydaktyka/egzamin-dyplomowy/
PYTANIA: https://wilgz.agh.edu.pl/student/dydaktyka/egzamin-magisterski/

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search