Inżynieria Górnicza - informacje o kierunku

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom gospodarki, rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społecznego dotyczącymi branży górniczej, budowlanej i energetycznej. Programy kształcenia nawiązują do mocno zmieniającej się rzeczywistości w górnictwie. Techniki i nowoczesne technologie pozyskiwania surowców i eksploatacji maszyn górniczych rozwijają się dzięki informatyzacji, robotyzacji i rozwojowi cyfryzacji, które są wypadkową nauk matematycznych i przyrodniczych.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

Nauk matematyczno-technicznych, nauk o ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem, geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, bezpiecznego i proekologicznego kierowania procesami wydobywczymi, przeróbki różnych surowców mineralnych, metod ich wzbogacania oraz ochrony środowiska tych procesów, a w zależności od wybranego modułu posiada szczegółową wiedzę z technologii odkrywkowej i podziemnej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, likwidacji kopalń, zagadnień związanych z górotworem, prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich. Dodatkowo na drugim stopniu posiada wiedzę z zakresu  - szczegółowych zagadnień dotyczących projektowania, prowadzenia ruchu i likwidacji zakładów górniczych, metod poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i przetwarzania surowców mineralnych, planowania i kierowania procesami kontrolno-pomiarowymi i wydobywczymi oraz sprawowania nadzoru nad pracą układów technologicznych.

Absolwent potrafi:

Uczestniczyć w analizowaniu i rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich w zakresie robót górniczych i budownictwa geotechnicznego, scharakteryzować podstawowe uregulowania prawne w zakresie BHP i ergonomii pracy, sprawować podstawową kontrolę nad pracą wybranych maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w górnictwie, opracować istotne elementy dokumentacji geodezyjnej, geologiczno-górniczej i hydrogeologicznej, sporządzać rysunki techniczne, schematy i przekroje oraz nanosić informacje na mapach górniczych, dokonać wstępnego wyboru sposobu udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż kopalin stałych oraz procesów pomocniczych, wykonać projekty metryk strzałowych, systemów wentylacji, instalacji i obiektów infrastruktury górniczej z uwzględnieniem cyklu technologicznego pozyskiwania surowca, identyfikować zagrożenia naturalne w górnictwie i podać główne kryteria doboru skutecznych metod oceny stanu i profilaktyki zagrożeniowej. Po drugim stopniu potrafi: podejmować wyważone decyzje w zakresie realizacji zadań inżynierskich, organizacyjnych i kierowniczych, wykonywać syntetyczne raporty merytoryczne i proste opracowania naukowe, sporządzać istotne elementy dokumentacji górniczej, sklasyfikować, ocenić i dokonać samodzielnego wyboru optymalnego sposobu udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż kopalin stałych z uwzględnieniem skojarzonych zagrożeń naturalnych i technicznych wraz z procesami pomocniczymi.

Praktyki i staże:

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz po 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. zapoznanie z działalnością zakładu górniczego, zasobami i technologią udostępnienia złoża, organizacją robót i pracy, zagrożeniami naturalnymi i ich profilaktyką, przeróbką i wzbogacaniem kopalin.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku mogą pracować jako kadra inżynierska: w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych oraz zakładach przeróbki mechanicznej; w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych wyrobisk górniczych, obiektów inżynierskich i usługach dla potrzeb górnictwa; specjalistycznych firmach zajmujących się zastosowaniem techniki strzałowej, przeróbki i wzbogacania kopalin, wentylacją, klimatyzacją i odmetanowaniem kopalń; i wzbogacania surowców; biurach projektowych, instytucjach naukowych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego. Do najważniejszych pracodawców należą m.in. KGHM Polska Miedź SA, Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, LW „Bogdanka”, PGE Polska Grupa Energetyczna, ZE PAK, Lafarge, Węglokoks, SRK.

Specjalności na drugim stopniu:

- Górnictwo odkrywkowe

- Górnictwo podziemne

- Przeróbka surowców mineralnych

- Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne

- Mining Engineering

Ścieżki kształcenia:

Studia stacjonarne: I stopnia - 7 semestrów, II stopnia – 3 semestry: https://wilgz.agh.edu.pl/rekrutacja/studia-stacjonarne-kierunki/inzynieria-gornicza/

Studia niestacjonarne: I stopnia - 8 semestrów, II stopnia – 4 semestry:

https://wilgz.agh.edu.pl/rekrutacja/studia-niestacjonarne-kierunki-2/#inynieria-grnicza

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search